Разное

Кэш фло это: Денежный поток (cash flow) — определение, суть и формула расчета

06.08.1987

Содержание

Звіт про рух грошових коштів у ФОП

Звіт про рух грошових коштів у ФОП

01 червня 2022 Стане у пригоді для: Підприємці

Звіт про рух грошових коштів використовують для контролю грошей у бізнесі, фактично це про те, скільки грошей витратили й скільки залишилося.

Звіт про рух грошових коштів, він же кеш-фло, допомагає побачити, скільки бізнес заробляє, куди витрачаються гроші; відстежувати структуру надходжень і витрат у форматі: прийшло, пішло, залишилося.

Передплатіть, щоб прочитати повністю

Ви можете купити цю статтю або оформити підписку і отримати доступ до всіх статей.

Оформити підписку за 149 грн/міс

Я вже передплатив цю статтю

Покупка статті

Будь ласка, введіть ваш E-mail для покупки статті Звіт про рух грошових коштів у ФОП

Вартість статті складає 24грн.

Post Item Id

Отримайте цифровий доступ до всіх статей лише за 149 грн на місяць

Отримати доступ

Будь ласка, введіть ваш E-mail, щоб отримати доступ до статті Звіт про рух грошових коштів у ФОП

Post Item Id

Отримайте цифровий доступ до всіх статей лише за 149 грн на місяць

Раз на тиждень публікуємо відповіді в рубриці «Відповідаємо на запитання»

З останнього:

 • Відображення ФОП у податковій декларації платника єдиного податку на повернення коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари
 • Доходи ФОП в іноземній валюті на загальній системі оподаткування
 • Подвійне оподаткування для українських біженців: чи платитимуть українці податки за кордоном
 • Порядок списання безнадійного податкового боргу та його регулювання
 • На якому ресурсі можна отримати дані щодо вторинного (дистанційного) формування сертифікатів на електронний запит

Усі питання

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Гроші

 • Все, що потрібно знати підприємцю про книгу обліку доходів
 • Що вважається доходом підприємця-єдинника
 • Витрати підприємця на загальній системі

Більше …

Звітність і податки

 • Як підприємцю сплачувати ЄСВ за себе
 • Декларація про доходи підприємця на загальній системі
 • Декларація підприємця-єдинника за 2019 рік

Більше .

..

Трудові відносини

 • Лікарняний для працівника ФОП
 • Щорічна відпустка працівника підприємця
 • Як правильно звільнити працівника
 • Як підприємцю оформити працівника

Більше . ..

Ведення діяльності

 • Хто може перевірити діяльність підприємця
 • Як оформити повернення

Більше …

CFA — Компоненты и формат отчета о движении денежных средств | программа CFA

Отчет о движении денежных потоков или кэш-фло (англ. ‘cash flow statement’) содержит информацию о денежных поступлениях компании, и ее денежных выплатах в течение отчетного периода. Информация, представленная в кэш-фло кассовым методом, контрастирует с информацией отчета о прибыли и убытках, представленной методом начислений.

Например, отчет о прибылях и убытках отражает выручку в момент ее получения (признания), а не в момент получения денежных средств; в отличие от этого, отчет о движении денежных средств отражает денежные поступления от выручки, а не объем признанной выручки за период.

Сверка между признанными в отчетности доходами и денежными потоками от операционной деятельности дает полезную информацию о том, когда, как и способна ли компания генерировать денежные средства от операционной деятельности.

Хотя доходы и прибыль являются важным показателями результатов деятельности компании, денежный поток также очень существенен.

В качестве яркого примера, представим гипотетическую компанию, которая учитывает и анализирует только признанную выручку, без учета и анализа получения денег дебиторов.

Компания демонстрирует впечатляющие продажи на своем отчете о прибыли и убытках и может также получать значительную прибыль. Однако, с нулевым притоком денежных средств эта компания не выживет.

Отчет о движении денежных потоков также позволяет сверить входящие и исходящие остатки денежных средств за период в балансовом отчете.

В дополнение к информации о полученных (или потраченных) денежных средствах от операционной деятельности, кэш-фло содержит информацию о полученных (или потраченных) денежных средствах от инвестиционной и финансовой деятельности компании.

Эта информация позволяет аналитику ответить на такие вопросы, как:

 • Получает ли компания достаточно денежных средств от своей деятельности, чтобы оплачивать свои новые инвестиции, или компания полагается на выпуск новых долговых обязательств для их финансирования?
 • Может ли компания выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, используя денежные средства, полученные от основной деятельности, от продажи активов, или от выпуска долговых обязательств?

Ответы на эти вопросы очень важны, потому что в теории компания может генерировать денежные потоки от основной деятельности до бесконечности, но получать денежные средства от продажи активов, например, возможно только до тех пор, пока у есть активы для продажи.

Аналогичным образом, получение денег от долгового финансирования возможно только до тех пор, как кредиторы готовы кредитовать, а решение по кредитованию зависит от ожидания того, что у должника будет в конечном счете достаточно денег для погашения своих обязательств.

Таким образом, информация об источниках и использовании денежных средств помогает кредиторам, инвесторам и другим пользователям отчетности оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую гибкость компании.

Это чтение объясняет, каким образом денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств компании.


Финансовый аналитик должен уметь извлекать и интерпретировать информацию о движении денежных средств из финансовой отчетности. Основные компоненты и допустимые форматы отчета о движении денежных средств хорошо известны.

 • Отчет о движении денежных потоков имеет подразделы, касающиеся конкретных статей операционной, инвестиционной и финансовой деятельности компании.
 • Операционная деятельность имеет два допустимых формата представления: прямой и косвенный.

Ниже мы рассмотрим эти темы более подробно.

Классификация денежных потоков и неденежных операций.

Все компании ведут операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. Эти виды деятельности являются основой для классификации, используемой в кэш-фло в соответствии с МСФО и US GAAP, и описываются следующим образом:


Операционная деятельность (англ. ‘operating activities’) включает в себя повседневную обычную деятельность, которая создает выручку, например, продажа продукции и предоставление услуг, а также другие виды деятельности, не классифицируемые как инвестирование или финансирование.

[См. также определение в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»]

Притоки денежных средств от операционной деятельности — это денежные поступления от продаж и от взыскания дебиторской задолженности. Примеры включают в себя денежные поступления от предоставления услуг и роялти, комиссионные и прочая выручка.

Для того, чтобы получать выручку, компании занимаются такой деятельностью, как производство продукции, приобретение запасов у поставщиков и оплата труда работников.

Оттоки денежных средств от операционной деятельности — это денежные платежи за закупку запасов, зарплата, налоги и другие расходы, связанные с операционной деятельностью и оплатой кредиторской задолженности.

Кроме того, операционная деятельность включает денежные поступления и платежи от операций с торговыми ценными бумагами (т.е., финансовыми инструментами, не используемыми в качестве инвестиций).

[См. также: параграфы IAS 7:13-15]


Инвестиционная деятельность (англ. ‘investing activities’) включает в себя покупку и продажу долгосрочных (внеоборотных) активов и других инвестиций.

[см. также определение в IAS 7.]

Эти долгосрочные активы и прочие инвестиции включают в себя:

 • основные средства;
 • нематериальные активы;
 • другие долгосрочные активы;
 • долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в долевые и долговые (облигации и кредиты) инструменты, выпущенные другими компаниями.

Для этой цели, инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги исключают

 • a) любые ценные бумаги, которые считаются денежными эквиваленты (очень краткосрочные, высоколиквидные ценные бумаги) и
 • b) ценные бумаги, предназначенные для коммерческих целей (т.е., торговые ценные бумаги), покупка и продажа которых считается операционной деятельностью даже для компаний, где это не основной вид деятельности.

Приток денежных средств от инвестиционной деятельности включает денежные поступления от продажи неторговых ценных бумаг, основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов.

Отток денежных средств от инвестиционной деятельности включает в себя денежные выплаты на приобретение этих активов.

[См. также: параграф IAS 7:16]


Финансовая деятельность (англ. ‘financing activities’) включает в себя получение или погашение собственного и заемного капитала.

[См. также определение в IAS 7]

Двумя основными источниками капитала являются акционеры и кредиторы.

Приток денежных средств от финансовой деятельности включают в себя денежные поступления от выпуска акций (обыкновенных или привилегированных), облигаций и прочих долговых заимствований.

Отток денежных средств от финансовой деятельности включает в себя денежные выплаты на выкуп акций (например, казначейских акций), погашение облигаций и других заимствований.

Следует отметить, что косвенное заимствование с использованием кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками или покупателями не считается финансовой деятельностью — такое заимствование классифицируется как операционная деятельность.

[См. также: параграф IAS 7:17]

Новый стандарт учета аренды МСФО (IFRS) 16 изменил представление действующих договоров аренды в отчете о движении денежных средств.

В соответствии с IFRS 16, действующие договоры аренды рассматриваются аналогично договорам финансовой аренды — то есть, процентный компонент арендных платежей будет отражаться либо в операционной, либо в финансовой деятельности, а основной компонент арендных платежей включаяется в категории финансовой деятельности.

См. также:

IFRS 16 для инвесторов (ч.6): Изменятся ли денежные потоки при переходе на новый стандарт аренды?

Пример 1. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности.

За 20×1 год компания отразила в учете следующие результаты:

Поступления от выпуска долгосрочных долговых обязательств

€300,000

Выплаты на закупку оборудования

€200,000

Убыток от продажи оборудования

€70,000

Поступления от продажи оборудования

€120,000

Доля в доходах филиалов

€10,000

В кэш-фло за 20×1 год, компания отчитается о чистом денежном потоке от инвестиционной деятельности, наиболее близким к:

 • A. (€150,000).
 • B. (€80,000).
 • C. €200,000.

Решение:

Ответ B является правильным.

Единственными двумя статьями, влияющими на инвестиционную деятельность, являются Выплаты на закупку оборудования и Поступления от продажи оборудования:

(€200,000) + €120,000 = (€80,000).

Убыток от продажи оборудования и доля в доходах филиалов влияют на чистую прибыль, но не являются движением денежных средств.

Поступления от выпуска долгосрочного долга являются денежным потоком от финансовой деятельности.


МСФО предоставляют компании выбор в представлении некоторых статей денежных потоков, в частности, процентов и дивидендов.

МСФО объясняют, что, хоть, как правило, финансовые организации и классифицируют проценты выплаченные и полученные как операционную деятельность, для других организаций целесообразна альтернативная классификация.

По этой причине, в соответствии с МСФО:

 • Полученные проценты могут быть отнесены либо к операционной, либо к инвестиционной деятельности.
 • Выплаченные проценты могут быть классифицированы либо как операционная, либо как финансовая деятельность.

Кроме того, в соответствии с МСФО:

 • Полученные дивиденды могут быть классифицированы как операционная или инвестиционная деятельность.
 • Выплаченные дивиденды могут быть классифицированы как операционная или финансовая деятельность.

Компании должны использовать выбранную классификацию последовательно, из года в год и раскрывать отдельно суммы полученных и выплаченных процентов и дивидендов.


В соответствии с US GAAP, альтернативы в классификации процентов и дивидендов не допускаются:

 • Проценты полученные и уплаченные отражаются как операционная деятельность всеми компаниями.
 • Дивиденды полученные всегда представляются как операционная деятельность, а дивиденды выплаченные всегда представляются как финансовая деятельность.

[См. FASB ASC Topic 230 [Statement of Cash Flows].

Пример 2. Классификация операционных и финансовых денежных потоков.

На 31 декабря 2018 года компания:

 • выпустила 180-дневный вексель на £30,000 с 8% дисконтом и использовала полученные деньги на закупку запасов;
 • получила долгосрочный заем на £110,000 под 11% годовых и использовала полученные деньги на закупку нового оборудования.

Какой из следующих вариантов наиболее точно отражает совокупный эффект от обоих операций с денежными средствами по МСФО?

 • A. Операционный денежный поток не изменился.
 • B. Финансовый денежный поток увеличился на £110,000.
 • C. Операционный денежный поток уменьшился на £30,000.

Решение:

Ответ C является правильным.

Закупка запасов уменьшает денежный поток от операционной деятельности.

Выпуск долговых обязательств (как краткосрочных, так и долгосрочных) классифицируется как финансовая деятельность и вместе с первой операцией приводит к увеличению финансового денежного потока на £140,000.

Закупка оборудования классифицируется как инвестиционная деятельность.

Следует отметить, что классификация в соответствии с US GAAP будут одинаковой для всех этих операций.


Компании могут также участвовать в неденежных инвестиционных и финансовых операциях.

Неденежная операция (англ. ‘non-cash transaction’) — это любая операция, которая не влечет за собой приток или отток денежных средств. Например, если компания обменивает один неденежный актив на другой, деньги в этой операции не участвуют.

[См. также: параграф IAS 7:43 и далее]

Аналогичным образом, движения денег не происходит, когда компания выпускает обыкновенные акции либо для выплаты дивидендов или при конвертации конвертируемых облигаций или конвертируемых привилегированных акций.

Поскольку деньги не участвуют в неденежных операциях (по определению), эти операции не включаются в отчет о движении денежных средств.

Однако, поскольку такие сделки могут повлиять на структуру капитала или активов компании, любая значительная неденежная операция должна быть раскрыта в отдельном примечании или дополнительной таблице к отчету о движении денежных средств.

Основные различия между МСФО и US GAAP при представлении кэш-фло.

Как было отмечено выше, есть некоторые различия в отчетах о движении денежных средств, представленных в соответствии с МСФО и US GAAP, о которых финансовый аналитик должен знать при сравнении кэш-фло компаний, подготовленных по разным системам стандартов.

Основные различия показаны ниже, в Иллюстрации 1.

Наиболее существенное отличие в том, что МСФО позволяют большую гибкость в представлении таких статей, как уплаченные и полученные проценты и дивиденды, а также в том, как классифицируются платежи по налогу на прибыль.

US GAAP классифицируют полученные проценты и дивиденды от инвестиций как операционная деятельность, в то время как МСФО позволяют компаниям классифицировать эти статьи как операционные или инвестиционные денежные потоки.

Точно так же, US GAAP классифицируют выплату процентов в качестве операционной деятельности, даже если основная сумма долга классифицирована в качестве финансовой деятельности. МСФО позволяют компаниям классифицировать процентные выплаты как операционную или финансовую деятельность.

US GAAP классифицируют выплаты дивидендов акционерам в качестве финансовой деятельности, в то время как МСФО позволяют компаниям классифицировать их как операционную или финансовую деятельность.

US GAAP классифицируют выплаты по налогу на прибыль в качестве операционной деятельности. МСФО также классифицирует их в качестве операционной деятельности, если налоговые расходы не связаны с инвестиционной или финансовой деятельностью (например, налоговый эффект от продажи прекращенной деятельности может быть классифицирован как инвестиционная деятельность).

Иллюстрация 1. Отчет о движении денежных средств: различия между МСФО и US GAAP.

МСФО

US GAAP

Классификация денежных потоков:

Проценты полученные

Операционная или финансовая

Операционная

Проценты выплаченные

Операционная или финансовая

Операционная

Дивиденды полученные

Операционная или финансовая

Операционная

Дивиденды выплаченные

Операционная или финансовая

Финансовая

Банковские овердрафты

Считаются денежными эквивалентами

Не считаются денежными эквивалентами и классифицируются как финансовая деятельность

Налоги выплаченные

Как правило, операционная, но частично может быть классифицирована как инвестиционная или финансовая деятельность, если выплаты могут быть конкретно соотнесены с этими категориями.

Операционная

Формат отчета

Прямой или косвенный метод; приветствуется прямой метод.

Прямой или косвенный метод; приветствуется прямой метод. Сверка чистой прибыли и денежного потока от операционной деятельности необходима независимо от используемого метода.

Источники: МСФО (IAS) 7; FASB ASC Topic 230; публикация  PwC «IFRS and US GAAP: Similarities and differences» (за ноябрь 2017).


При использовании любой системы стандартов, компании в настоящее время моугт выбирать формат представления отчета о движении денежных потоков, как описано далее.

Как читать и понимать отчет о движении денежных средств

Независимо от того, являетесь ли вы работающим специалистом, владельцем бизнеса, предпринимателем или инвестором, знание того, как читать и понимать отчет о движении денежных средств, позволит вам извлечь важные данные о финансовом состоянии компания.

Если вы инвестор, эта информация поможет вам лучше понять, следует ли вам инвестировать в компанию. Если вы владелец бизнеса или предприниматель, это может помочь вам понять эффективность бизнеса и скорректировать ключевые инициативы или стратегии. Если вы менеджер, это может помочь вам более эффективно управлять бюджетом, контролировать свою команду и развивать более тесные отношения с руководством, что в конечном итоге позволит вам играть более важную роль в вашей организации.

Не у всех есть знания в области финансов или бухгалтерского учета. Для специалистов, не являющихся финансистами, понимание концепций, лежащих в основе отчета о движении денежных средств и других финансовых документов, может оказаться сложной задачей.

Чтобы облегчить это понимание, вот все, что вам нужно знать о том, как читать и понимать отчет о движении денежных средств.


Бесплатная электронная книга: руководство для менеджера по финансам и бухгалтерскому учету

Получите доступ к бесплатной электронной книге уже сегодня.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

Что такое отчет о движении денежных средств?

Целью отчета о движении денежных средств является предоставление подробной картины того, что произошло с денежными средствами предприятия в течение определенного периода, известного как отчетный период. Он демонстрирует способность организации работать в краткосрочной и долгосрочной перспективе, исходя из того, сколько денежных средств поступает в бизнес и из него.

Отчет о движении денежных средств обычно делится на три раздела:

 • Операционная деятельность
 • Инвестиционная деятельность
 • Финансовая деятельность

Операционная деятельность детализирует поток денежных средств, который генерируется после того, как компания поставляет свои обычные товары или услуги, и включает как доходы, так и расходы. Инвестиционная деятельность включает денежные потоки от покупки или продажи активов — например, физического имущества, такого как недвижимость или транспортные средства, и нефизического имущества, такого как патенты, — с использованием свободных денежных средств, а не долга. Финансовая деятельность подробнее Денежные потоки от долгового и долевого финансирования.

На основе отчета о движении денежных средств вы можете увидеть, сколько денежных средств генерируют различные виды деятельности, а затем принять деловые решения на основе анализа финансовых отчетов.

В идеале денежные средства компании от операционной прибыли должны постоянно превышать ее чистую прибыль, поскольку положительный денежный поток говорит о способности компании оставаться платежеспособной и расширять свою деятельность.

Важно отметить, что движение денежных средств отличается от прибыли, поэтому отчет о движении денежных средств часто интерпретируется вместе с другими финансовыми документами, такими как баланс и отчет о прибылях и убытках.

Как рассчитывается движение денежных средств

Теперь, когда вы понимаете, что представляет собой отчет о движении денежных средств и почему он важен для финансового анализа, рассмотрим два распространенных метода, используемых для расчета и подготовки раздела операционной деятельности отчетов о движении денежных средств.

Прямой метод отчета о движении денежных средств

Первый метод, используемый для расчета операционного раздела, называется прямым методом , который основан на информации о транзакциях, которые повлияли на денежные средства в течение периода. Чтобы рассчитать операционный раздел с использованием прямого метода, возьмите все поступления денежных средств от операционной деятельности и вычтите все выплаты денежных средств от операционной деятельности.

Отчет о движении денежных средств Косвенный метод

Второй способ подготовки операционной части отчета о движении денежных средств называется косвенным методом . Этот метод зависит от метода учета по методу начисления, при котором бухгалтер регистрирует доходы и расходы не в то время, когда денежные средства были выплачены или получены, что означает, что эти проводки по методу начисления и корректировки приводят к тому, что денежный поток от операционной деятельности отличается от чистой прибыли.

Вместо организации транзакционных данных, как при прямом методе, бухгалтер начинает с числа чистого дохода, полученного из отчета о прибылях и убытках, и вносит коррективы, чтобы отменить влияние начислений, сделанных в течение периода.

По сути, бухгалтер преобразует чистую прибыль в фактический денежный поток, списывая ее с начисления путем выявления любых неденежных расходов за период из отчета о прибылях и убытках. Наиболее распространенными и последовательными из них являются амортизация , снижение стоимости актива с течением времени и амортизация , распределение платежей по нескольким периодам.

Связанный: Финансовая терминология: 20 финансовых терминов, которые нужно знать

Как интерпретировать отчет о движении денежных средств

Всякий раз, когда вы просматриваете какой-либо финансовый отчет, вы должны рассматривать его с точки зрения бизнеса. Финансовые документы предназначены для предоставления информации о финансовом состоянии и статусе организации.

Например, отчеты о движении денежных средств могут показать, на какой стадии находится бизнес: будь то быстрорастущий стартап или зрелая и прибыльная компания. Он также может показать, переживает ли компания переходный период или находится в состоянии упадка.

Используя эту информацию, инвестор может решить, что компания с неравномерным денежным потоком слишком рискованна для инвестирования; или они могут решить, что компания с положительным денежным потоком готова к росту. Точно так же руководитель отдела может просмотреть отчет о движении денежных средств, чтобы понять, как его конкретный отдел способствует здоровью и благополучию компании, и использовать это понимание для корректировки деятельности своего отдела. Денежный поток также может повлиять на внутренние решения, такие как составление бюджета или решение о найме (или увольнении) сотрудников.

Денежный поток обычно изображается как положительный (бизнес получает больше денег, чем тратит) или отрицательный (бизнес тратит больше денег, чем получает).

Связанный: Как изучение финансов может дать толчок вашей карьере независимо от сферы деятельности

Положительный денежный поток период. Это идеальная ситуация, потому что избыток денежных средств позволяет компании реинвестировать в себя и своих акционеров, выплачивать долги и находить новые способы развития бизнеса.

Однако положительный денежный поток не обязательно означает прибыль. Ваш бизнес может быть прибыльным без положительного денежного потока, и вы можете иметь положительный денежный поток, фактически не получая прибыли.

Отрицательный денежный поток

Наличие отрицательного денежного потока означает, что ваш денежный поток выше, чем ваш денежный приток в течение периода, но это не обязательно означает потерю прибыли. Вместо этого отрицательный денежный поток может быть вызван несоответствием расходов и доходов, что должно быть устранено как можно скорее.

Отрицательный денежный поток также может быть вызван решением компании расширить бизнес и инвестировать в будущий рост, поэтому важно анализировать изменения денежного потока от одного периода к другому, что может указывать на то, как компания работает в целом.

Пример отчета о движении денежных средств

Вот пример отчета о движении денежных средств, созданного вымышленной компанией, который показывает тип обычно включаемой информации и то, как она организована.

Перейти на альтернативную версию.

Этот отчет о движении денежных средств показывает, что компания А начала год с примерно 10,75 млрд долларов наличными и их эквивалентами.

Денежные потоки подразделяются на денежные потоки от операционной деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности. Бизнес принес 53,66 миллиарда долларов за счет своей обычной операционной деятельности. Между тем, он потратил около 33,77 млрд долларов на инвестиционную деятельность и еще 16,3 млрд долларов на финансовую деятельность, в результате чего общий отток денежных средств составил 50,1 млрд долларов.

В результате бизнес завершил год с положительным денежным потоком в размере 3,5 миллиарда долларов и общей суммой денежных средств в размере 14,26 миллиарда долларов.

Важность движения денежных средств

Отчеты о движении денежных средств являются одним из наиболее важных финансовых документов, которые готовит организация, предлагая ценную информацию о состоянии бизнеса. Научившись читать отчет о движении денежных средств и другие финансовые документы, вы сможете приобрести навыки финансового учета, необходимые для принятия более взвешенных деловых и инвестиционных решений, независимо от вашей должности.

Заинтересованы ли вы в получении набора инструментов для принятия взвешенных финансовых решений и уверенности в том, что сможете четко сообщать об этих решениях ключевым внутренним и внешним заинтересованным сторонам? Изучите наши онлайн-курсы по финансам и бухгалтерскому учету и . Загрузите нашу блок-схему бесплатного курса , чтобы определить, какой курс лучше всего соответствует вашим целям.

Таблицы данных

Компания А – Отчет о движении денежных средств (Альтернативная версия)

Год, закончившийся 28 сентября 2019 г. (в миллионах)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года: $10 746

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0 Деятельность 9
Сумма
Чистая прибыль 37 037
Корректировки для сверки чистой прибыли с денежными средствами, полученными от операционной деятельности:
Износ и амортизация 6 757
Расходы по отложенному налогу на прибыль 1 141
Прочее 2 253
Изменения в операционных активах и обязательствах:
Дебиторская задолженность, нетто (2172)
Запасы (973)
Неторговая дебиторская задолженность поставщиков 223
Прочие оборотные и внеоборотные активы 1080
Кредиторская задолженность 2 340
Доходы будущих периодов 1 459
Прочие краткосрочные и долгосрочные обязательства 4 521
Денежные средства, полученные от операционной деятельности 53 666
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность Сумма
Покупка рыночных ценных бумаг (148 489)
Поступления от погашения ликвидных ценных бумаг 20 317
Выручка от продажи ликвидных ценных бумаг 104 130
Платежи в связи с приобретением бизнеса, за вычетом полученных денежных средств (496)
Платежи за приобретение нематериальных активов (911)
Прочее (160)
Денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности (33 774)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность Сумма
Выплаченные дивиденды и приравненные к ним права (10 564)
Выкуп обыкновенных акций (22 860)
Поступления от выпуска долгосрочных долговых обязательств, нетто 16 896
Прочее 149
Денежные средства, используемые в финансовой деятельности (16 379)

Увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов: 3 513

Денежные средства и их эквиваленты на конец года: $14 259

Вернуться к статье.

Что такое денежный поток? | Nav

Кажется очевидным, что наличные деньги являются важным фактором в ваших текущих и будущих бизнес-планах. От запуска и ежедневных операционных расходов до затрат на рост и расширение — наличные деньги являются источником жизненной силы бизнеса. Как крупным корпоративным организациям, так и малым предприятиям необходимо принимать решения о том, где и когда тратить (или не тратить) деньги. Для этого необходимо следить за тем, что обычно называют «денежным потоком».

Так что же такое денежный поток? Проще говоря, денежный поток — это перемещение финансовых активов в ваш бизнес и из него. Такие вещи, как продажа товаров и услуг, кредитные линии, ссуды или продажа любых активов, можно считать «притоком» денежных средств. Коммерческие расходы (заработная плата, коммунальные услуги, ипотека или арендная плата), бизнес-покупки (оборудование, расходные материалы) или погашение кредита — все это можно считать «оттоком».

Звучит достаточно просто, правда? Хотя концепция на самом деле довольно проста, то, как понять ее и создать на ее основе долгосрочные и краткосрочные стратегии, часто может показаться сложной задачей. Это особенно верно для новых или борющихся владельцев малого бизнеса, которые часто ограничены в финансах и, следовательно, должны максимально использовать свой денежный поток.

Получите доступ к персонализированным данным с помощью нашего инструмента «Денежный поток», когда вы зарегистрируетесь в Nav и подключите расчетный счет вашего бизнеса сегодня:

— просматривайте мгновенную оценку того, как вы соответствуете требованиям кредитора
— действенные рекомендации по улучшению ваших шансов на финансирование
— расширенный диаграмма отслеживания движения денежных средств с ежемесячной аналитикой
— диаграммы, которые отслеживают доходы и расходы

По указанной выше причине крайне важно создать отчет о движении денежных средств, который поможет вам собрать информацию о доходах и расходах за определенный период времени. . Отчеты о движении денежных средств (иногда называемые «отчетами о движении денежных средств») являются ключевым документом для вашего бухгалтерского учета и процесса управления бухгалтерским учетом. Обычно об этом сообщается вместе с другими важными финансовыми отчетами, включая отчет о прибылях и убытках и балансовый отчет. Его цель именно то, на что это похоже: отслеживать ваш денежный поток. Это поможет вам следить за своими финансами и эффективно планировать на следующий квартал или год вперед.

Если вы понимаете основные принципы балансирования чековой книжки, вы, вероятно, поймете и некоторые основные принципы составления отчета о движении денежных средств. В идеале вы будете смотреть на изменение денежных средств (фактических денежных средств или их эквивалентов) за определенный период времени.

Одной из основных причин создания отчета о движении денежных средств является получение информации о ваших расходах и расходах путем документирования и ведения истории движения денежных средств ежемесячно или ежеквартально.

Каковы три типа денежных потоков?

Отчет о движении денежных средств состоит из трех компонентов:

 • Операционный денежный поток
 • Финансовый денежный поток
 • Инвестиционный денежный поток

Что такое операционный денежный поток?

Операционный денежный поток, или денежный поток от операционной деятельности, является частью анализа денежных потоков, возникающих в результате регулярных приливов и отливов вашего бизнеса и ориентированных на чистый доход (выручка за вычетом себестоимости товаров, продажа товаров, операционные расходы, налоги на прибыль и др. ). В эту часть вашего анализа движения денежных средств также должны быть включены неденежные расходы, такие как амортизация, корректировки на убытки, прибыль или амортизацию, а также изменения во всех ваших текущих активах и обязательствах. Рассмотрим операционный денежный поток как деньги, которые генерируются внутри компании.

Что такое финансирование денежного потока?

Финансовая часть отчета о движении денежных средств вашей компании включает такие статьи, как обязательства по кредиту или кредитной линии (погашение заемных денег), выпуск или выкуп акций, а также любые денежные дивиденды. В конце концов, ваш анализ денежных потоков поможет вам определить влияние (положительное или отрицательное) ваших финансовых действий. Это поможет вам принимать более обоснованные решения в ближайшие месяцы, кварталы и годы.

Что такое вложение денег f низкий?

Во многих отношениях ваш бизнес — это одна гигантская инвестиция, но в данном конкретном случае мы имеем в виду внеоборотные активы. Это активы, которые со временем добавят ценности вашей компании, но во время текущего отчета о движении денежных средств их ценность не может быть полностью реализована.

Когда вы думаете о том, что включить в часть вашего отчета о движении денежных средств от инвестиций, рассмотрите такие вещи, как расходы на маркетинг и узнаваемость бренда, покупку оборудования или интеллектуальной собственности, а также любые ваши усилия по созданию доброй воли.

Включив три указанные выше разбивки, вы сможете создать полную картину своего финансового положения. Регулярный анализ денежных потоков является жизненно важной частью поддержания связи с вашим бизнесом и определения вашего следующего плана действий.

Что такое чистый денежный поток?

Чистый денежный поток — это сумма денежных средств, оставшаяся после вычитания чистого оттока денежных средств из притока денежных средств за определенный период. Проще говоря, чистый денежный поток = чистый приток денежных средств – чистый отток денежных средств. Вы также можете рассчитать его как сумму чистого денежного потока от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Вот пример. Предположим, что ваш бизнес имеет положительный чистый операционный денежный поток в размере 100 000 долларов США, но отрицательный чистый операционный финансовый денежный поток в размере -40 000 долларов США и отрицательный чистый операционный денежный поток от инвестиций в размере — 10 000 долларов США. Ваш чистый денежный поток составит 100 000 долларов – 40 000 долларов – 10 000 долларов США = 50 000 долларов США.

Теперь предположим, что ваш бизнес имеет положительный чистый операционный денежный поток в размере 100 000 долларов, но отрицательный чистый операционный финансовый денежный поток в размере -80 000 долларов и отрицательный операционный чистый денежный поток от инвестиций в -30 000 долларов. Ваш чистый денежный поток составит 100 000 – 80 000 – 30 000 долларов = -10 000 долларов. 93) = $36 514

Как анализировать денежный поток

Как говорится: денежный поток — это источник жизненной силы вашего бизнеса.

Возможно, вам не обязательно иметь положительный денежный поток, чтобы быть прибыльным, но предприятия с отрицательным денежным потоком часто находятся в плохом финансовом состоянии и с большей вероятностью обанкротятся. В свете этого следите за положительными цифрами движения денежных средств в своих отчетах. Учитывайте также ожидаемые будущие денежные потоки. Прогнозируется, что они будут положительными? Не менее важно: прогнозируется ли их рост? Отсутствие достаточного количества наличных денег может быть тревожным сигналом не только для ваших финансов, но и для будущего вашего бизнеса.

Также обратите внимание на источники наличности. Они приходят из разных источников? В противном случае вы можете подвергнуть себя риску, если ваш единственный источник перестанет работать так, как вы ожидаете. Спросите себя, есть ли способы начать диверсификацию в течение следующих нескольких месяцев. Это может включать в себя создание новых линеек продуктов, маркетинг для новых клиентов или расширение присутствия в новых местах.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание, заключается в том, что отрицательный чистый денежный поток от вашего денежного потока от финансирования может быть положительным моментом, поскольку он может указывать на то, что вы не продаете финансовые активы для финансирования операций или удержания на плаву.

Как кредиторы анализируют ваш денежный поток

Кредиторы обращают внимание на ваш денежный поток как на один из показателей того, насколько вероятно, что вы сможете погасить бизнес-кредит. Здоровый денежный поток часто означает, что вы с большей вероятностью сможете покрыть причитающуюся сумму, в то время как отрицательный чистый денежный поток может означать, что у вас более высокий риск дефолта.

Кредиторы часто уделяют пристальное внимание вашему операционному денежному потоку. Они хотят увидеть, сможете ли вы погасить кредит на основе вашей коммерческой деятельности, а не заимствования капитала у инвесторов (т.е. финансовой деятельности) или других сторонних источников. Чем сильнее ваш операционный денежный поток, тем больше вероятность того, что ваш бизнес будет финансово стабильным.

Один из лучших способов найти подходящий кредит для вашего бизнеса — создать учетную запись Nav. Nav синхронизируется с вашими бизнес-данными, чтобы показать вам кредиты для малого бизнеса, на которые вы, скорее всего, имеете право. Это экономит часы поиска, показывая вам лучшие варианты всего за несколько кликов. Сравните то, что доступно прямо на панели инструментов, а затем просто нажмите, чтобы применить.

Кредиты для малого бизнеса — не единственный способ получить оборотный капитал. Nav также показывает вам бизнес-кредитные карты, которые вы, скорее всего, получите. Кредитные карты позволяют вам получить доступ к капиталу без строгих требований одобрения большинства кредитов и могут вернуть вам деньги и другие вознаграждения за расходы, которые вы уже оплатили. Некоторые из них могут даже помочь вам построить свой бизнес-кредит, когда вы их оплачиваете.

Говоря о бизнес-кредитных рейтингах, более высокие кредитные рейтинги могут открыть двери для лучших вариантов кредита (например, более высокие суммы кредита, лучшие процентные платежи и более благоприятные условия погашения). Ваша учетная запись Nav показывает вам, как именно улучшить свои оценки с помощью бизнес-кредитных отчетов, один на один со специалистами, торговых отчетов и многого другого.

Nav делает денежный поток легким

Вместо того, чтобы теряться в море цифр, попробуйте визуализировать свой денежный поток с помощью обновленного инструмента Nav «Денежный поток». Надежно подключив свой корпоративный банковский счет, вы получите полезную информацию о финансовом состоянии вашего бизнеса. Вы можете получить доступ к расширенной диаграмме отслеживания движения денежных средств, которая предлагает информацию по месяцам — от вашего годового дохода до вашего среднего дневного остатка. Кроме того, вы получите мгновенную оценку того, насколько вы соответствуете требованиям кредитора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *